Ajahn Amaro – Talks at Bandar Uttama Buddhist Society

Bhikkhu SamahitoNews, Video

Dhamma talks at the daylong meditation held by Ajahn Amaro at Bandar Uttama Buddhist Society, in Malaysia on 20 June 2024.