หนึ่งลมหายใจ – Only One Breath

Adicco BhikkhuAmaravati Publications, Dhamma Book

หนังสือ หนึ่งลมหายใจ เล่มนี้ เป็นหนังสือรวมธรรมบรรยายแปล ๕ เรื่อง โดยผู้แปลได้คัดแปลจากหนังสือ The way it is ซึ่งเป็นหนังสือรวมธรรมบรรยายของหลวงพ่อสุเมโธ (สมณศักดิ์ในปัจจุบัน คือ พระเทพญาณวิเทศ) ที่จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว ขณะที่ท่านพำนักและปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าอาวาส ที่วัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ หนังสือเล่มนี้ จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม โดยคณะสงฆ์วัดป่านานาชาติ เพื่อน้อมเป็นมุทิตาสักการะ และเพื่อเป็นมงคลอนุสรณ์ ในมงคลโอกาสที่หลวงพ่อสุเมโธ … Read More

ОСОЗНАННОСТЬ (Mindfulness. Path to the Deathless)

Julian WallDhamma Book

Цель этой книги — дать удобопонятное наставление по буддийской медитации и представить некоторые мысли по этому предмету в соответствии с учением аджана Сумедхо, бхиккху (монаха) традиции Тхеравада. Главы этой книги … Read More

Читтавивека (Cittaviveka)

Julian WallDhamma Book

«Читтавивека» — слово, вынесенное в заголовок этой книги — на языке пали означает «непривязанный ум». Одна из основных тем учения Будды, из- вестного как Дхамма, заключается в том, что страдание … Read More

Четыре Благородные Истины (Four Noble Truths)

Julian WallDhamma Book

Эта небольшая книга является редакцией собрания лекций, прочитанных достопочтенным Аджаном Сумедхо на основную тему учения Будды: что тяготы человеческого существования могут быть превзойдены с помощью духовных средств. Это учение передается … Read More

ТАК, КАК ЕСТЬ (The Way It Is)

Julian WallAmaravati Publications, Dhamma Book

Эта книга является собранием учений Аджана Сумедхо, которые он давал людям, достаточно хорошо знакомым с положениями буддизма школы Тхеравада и имеющим определённый опыт практики медитации. Большинство глав книги представляют собой … Read More