ทางสายกลาง หรือ ทางสายฉัน (My Way or the Middle Way?)

Julian WallAmaravati Publications, Dhamma Book

เมื่อเราสามารถหาทางสายกลางพบ จะไม่เพียงแค่ได้ผ่อนคลายและสงบสุขเท่านั้น แต่ยังได้ผลลัพธ์ที่ดีอีกด้วย หมายถึงว่าเราสามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ
เต็มความสามารถ เราสามารถใช้ความคิด จินตนาการ ความถนัดให้เป็นประโยชน์
ต่อการทำงาน ซึ่งเป็นการใช้ความพยายามโดยปราศจากความเครียด

When we are able to find the Middle Way, it is not only restful and peaceful but it is also very productive. It means that we are able to use the capacities, the abilities that we have to the fullest extent. We can use our imagination, our aptitudes and be helpful yet that work, that effort is free of stress.