by Ajahn Sucitto 2021 Thai - ไทย

คู่มือที่ท่านถืออยู่นี้ จะพาท่านเดินทางไกล
กลับไปสู่กายใจของตนเองตามวิถีทางของ
พระพุทธองค์ ไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใด
ก็ตาม เมื่อใดที่ท่านเริ่มหันมาใส่ใจต่อสิ่ง
ต่าง ๆ ที่กำลังผุดขึ้นกลางใจ และใช้แนวทาง
จากหนังสือเล่มนี้พาใจของท่านมาสู่ความ
ตื่นรู้ ออกจากความหลงหรือความทุกข์
และไปเข้าใจเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์
ในใจของท่าน เมื่อนั้นท่านจะเกิดความสว่าง
ขึ้นกลางใจ จนจิตพบความสงบ และสันติ