by Ajahn Amaro 2019 English, Thai - ไทย

…เมื่อจิตใจของคนได้เกิดเป็น “บุญ” แล้ว บุญนี้สามารถจุดความสว่างไสวและความสุขขึ้นในใจ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของความดีงามด้านอื่นๆ ให้เกิดขึ้น…

…When there is that quality of delight and brightness, radiance in the heart, it creates a much more firm foundation for other liberating spiritual qualities to arise….