หนึ่งลมหายใจ – Only One Breath

Adicco BhikkhuAmaravati Publications, Dhamma Book

หนังสือ หนึ่งลมหายใจ เล่มนี้ เป็นหนังสือรวมธรรมบรรยายแปล ๕ เรื่อง โดยผู้แปลได้คัดแปลจากหนังสือ The way it is ซึ่งเป็นหนังสือรวมธรรมบรรยายของหลวงพ่อสุเมโธ (สมณศักดิ์ในปัจจุบัน คือ พระเทพญาณวิเทศ) ที่จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว ขณะที่ท่านพำนักและปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าอาวาส ที่วัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ
หนังสือเล่มนี้ จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม โดยคณะสงฆ์วัดป่านานาชาติ เพื่อน้อมเป็นมุทิตาสักการะ และเพื่อเป็นมงคลอนุสรณ์ ในมงคลโอกาสที่หลวงพ่อสุเมโธ เจริญอายุมงคลครบ ๗๙ ปี สำหรับการพิมพ์ครั้งที่ ๒ นี้ ผู้จัดทำได้จัดพิมพ์ขึ้นอีกวาระหนึ่ง เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมบรรณาการแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป
ผู้จัดทำขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่าน ที่ช่วยให้การจัดพิมพ์หนังสือครั้งนี้สำเร็จลุล่วง ไม่ว่าจะเป็นผู้บริจาคทุนทรัพย์ในการจัดพิมพ์ และผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนด้านอื่นๆ ขอผลแห่งการบำเพ็ญกุศลจริยาร่วมกันในครั้งนี้ จงเป็นปัจจัยให้ทุกท่านเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยธรรมสมบัติและโภคสมบัติ และจงเป็นปัจจัยแห่งสันติสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย
ด้วยความปรารถนาดี
ผู้จัดทำ