by Ajahn Amaro 2018 Thai - ไทย

คู่มือฝึกสมาธิภาวนาเบื้องต้น เป็นการแนะนำขั้นตอนและวิธีในการปฏิบัติภาวนา มีคำอธิบายซึ่งเป็นหลักการสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิภาวนาขั้นพื้นฐาน ที่ผู้เริ่มสนใจผึกสมาธิภาวนาควรทราบในเบื้องต้น เพื่อจะได้รู้วิธีวางรากฐานที่ถูกต้อง และมั่นคงให้กับการปฏิบ้ติสมาธิภาวนาของตน